Witamy !!!

 Nasza strona poświęcona jest projektowi „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów” – POIS.05.02.00-00-182/09. Projekt polega na usunięciu barier migracyjnych dla organizmów wodnych w korycie rzeki Wisłoki oraz w korytach jej dopływów, poprawie struktury przestrzennej i funkcjonalnej siedlisk rzecznych i tarlisk ryb oraz wspomaganiu zarybień rybami dwuśrodowiskowymi.

Zakładane w Projekcie kompleksowe działania przyrodnicze realizowane będą na obszarze dwóch województw: małopolskiego i podkarpackiego. Obejmą one sporządzenie pełnej dokumentacji budowlanej przebudowy/modernizacji 11 budowli poprzecznych pod kątem zapewnienia warunków migracji ichtiofauny, ze szczególnym uwzględnieniem ryb dwuśrodowiskowych takich jak: jesiotr, łosoś, troć i certa oraz modernizację na bazie wykonanych projektów budowlanych dwóch budowli poprzecznych w m. Jasło. Projekt zakłada również odtworzenie siedlisk ryb reofilnych w uregulowanym korycie rzeki na odcinku Wisłoki od zapory w Mokrzcu do m. Pustków, a także przeprowadzenie zarybień wylęgiem nieżerującym łososia, w górnej części zlewni Wisłoki oraz narybkiem jednorocznym certy, w jej środkowym i dolnym odcinku.

Zapraszamy do zapoznania się z przedmiotem Projektu oraz aktualnymi wydarzeniami związanymi z tego realizacją!

logotypy