« Older Entries Subscribe to...najnowsze wydarzenia w Projekcie

20 listopad 2015

Konferencja kończąca realizację Projektu

Autor Admin

W dniu 19 listopada 2015 r. w Krakowie, w budynku Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk przy ul. Al. Mickiewicza 33 odbyła się konferencja kończąca realizację projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”

Podczas spotkania, otwartego przez Małgorzatę Owsiany Dyrektora RZGW w Krakowie, zaprezentowane zostały wyniki poszczególnych działań projektu, uzyskane efekty i doświadczenia zdobyte podczas 4,5 letniego okresu wdrażania projektu.

Prezentacje dotyczyły następujących tematów:

 • Likwidacja barier migracyjnych – mgr inż. Piotr Sobieszczyk
 • Częściowe odtworzenie żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do miejscowości Pustków – podsumowanie działań – mgr inż. Radosław Radoń
 • Zarybianie rybami wędrownymi – prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk
 • Odtworzenie struktury siedlisk dla ryb na przykładzie odcinka rzeki Wisłoki w km 73+200 – 42+600
  – prof. dr hab. inż. Wojciech Bartnik
 • Udrożnienie bariery migracyjnej na rzece Wisłoce w m. Dębica – mgr inż. Andrzej Bobka

W spotkaniu wzięło udział ponad 50 zaproszonych gości w tym m.in. przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, przedstawiciele administracji rządowej, samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych i świata nauki.

 

 

 

 

18 listopad 2015

Raport końcowy z realizacji Projektu

Autor Admin

kew_rk

Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym, w którym przedstawiamy efekty zadań realizowanych w Projekcie w latach 2011-2015. Plik znajduje się na stronie publikacje.

3 listopad 2015

Konferencja kończąca projekt KorEkoWisloka – 19.11.2015 r.

Autor Admin

Z przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji na zakończenie realizacji Projektu nr POIS.05.02.00-00-182/09 pn. „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 listopada 2015 roku, o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, ul. Aleja Mickiewicza 33 w Krakowie.

Dojazd:

Dojazd na konferencję

Rozkład jazdy w dniu konferencji: http://tinyurl.com/korekowisloka

W trakcie spotkania przedstawione zostaną efekty zrealizowanych w Projekcie zadań oraz planowany na najbliższe lata, program działań w zakresie udrażniania rzecznych korytarzy migracyjnych dla ryb, w zlewni górnej Wisłoki.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na numer faksu: 12/423-21-53 lub w formie elektronicznej na adres: rybactwo@krakow.rzgw.gov.pl do dnia 13 listopada 2015 r. (piątek).

9 październik 2015

Podsumowanie spotkań informacyjnych, 7-8.X.2015 r.

Autor Admin

Coroczne spotkania w Jaśle i Dębicy już za nami.

W dniach 7-8 października br. w Jaśle i Dębicy odbyły się spotkania informacyjne dla społeczności lokalnych, w trakcie których zaprezentowane zostały efekty realizacji projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”. W obu kameralnych spotkaniach uczestniczyło łącznie, ponad 50 osób, które miały możliwość zapoznać się z wynikami projektu oraz planami kontynuacji, w najbliższych latach, działań na rzecz udrażniania korytarzy ekologicznych w zlewni Wisłoki.

 

29 wrz. 2015

Broszura informacyjna na zakończenie projektu

Autor Admin

W dziale Publikacje zamieściliśmy wersję elektroniczną broszury podsumowującej realizację projektu. Plik został przygotowany w formacie .pdf i zawiera omówienie efektów prac podjętych w projekcie w latach 2011-2015. Jednocześnie przypominamy i serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, które w dniach 7 i 8 października odbędą się w Jaśle i Dębicy, podczas których przedstawimy osiągnięcia Projektu, jak również zakres i cele planowanych przedsięwzięć w zlewni Wisłoki.

broszura_okladka

14 wrz. 2015

Spotkania informacyjne w Jaśle i Dębicy

Autor Admin

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie pragnie serdecznie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w cyklu dwóch spotkań informacyjnych na temat wyników realizacji Projektu pn.:„Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”.

Spotkania odbędą się w dniu 7 października 2015 r. w sali kinowej Jasielskiego Domu Kultury (ul. Sokoła 8) oraz w dniu 8 października 2015 r w Hotelu Wiluszówka w Dębicy (ul. Rzeszowska 56). Początek spotkania w obu miejscach to godzina 10:00.

Podczas obu spotkań omówione zostaną w formie prezentacji multimedialnych wyniki prac poszczególnych zadań składających się na Projekt oraz zaprezentowany zostanie planowany na najbliższe lata program działań w zakresie udrażniania rzecznych korytarzy migracyjnych dla ryb w zlewni górnej Wisłoki.

W ramach spotkania przewidziana jest przerwa kawowa wraz z poczęstunkiem oraz możliwość przedyskutowania omawianych zagadnień z przedstawicielami Wykonawców i Inwestora.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na nr faksu: (12) 423-21-53 lub (12) 430-10-35 lub w formie elektronicznej na adres: rybactwo@krakow.rzgw.gov.pl do dnia 2 października 2015 r. (piątek).

Zapraszamy i liczymy na Państwa obecność.

30 czerwiec 2015

Konkurs – „Dolina Wisłoki – Lubię to!”.

Autor Admin

Zapraszamy do konkursu!

Regulamin

 1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 2. Organizatorem konkursu jest Zakład Badań Ekologicznych, odpowiedzialny w projekcie za realizację działań promocyjno-informacyjnych.
 3. Temat konkursu „Dolina Wisłoki – Lubię to!”.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe w dolinie Wisłoki oraz w dolinach jej głównych dopływów: Ropy i Jasiołki oraz zapoznanie się z ideą projektu – „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów” – za pomocą strony fanowskiej w serwisie Facebook (http://facebook.com/korekowisloka) i stronę www projektu (http://korekowisloka.pl).

 1. Przedmiotem konkursu są dowolne autorskie opracowania (fotografie, filmy, obrazy, opisy i relacje) odnoszące się do różnorodnych form spędzania wolnego czasu, hobby, zainteresowań etc. i związane z obszarem realizacji projektu– „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”.

Przykładowe prace konkursowe powinny dokumentować ulubione formy spędzania wolnego czasu w dolinie Wisłoki, Ropy lub Jasiołki (turystyka piesza, turystyka rowerowa, wędkarstwo, turystyka kajakowa itp.) i mogą przyjąć postać zdjęć, opisów, wpisów na blogach czy filmów.

 1. Z prac zgłoszonych na konkurs powstanie galeria internetowa zamieszczona w serwisie http://korekowisloka.pl
 2. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe:

I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 250 zł

II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 200 zł

III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 150 zł

oraz wyróżnienia.

Nagrody w konkursie zostaną dopasowane indywidualnie do tematyki zwycięskiej pracy.

 1. Konkurs ma charakter otwarty. W przypadku osoby niepełnoletniej, zgłoszenia dokonuje w jej imieniu rodzic lub pełnoletni opiekun.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. Każdy autor może zgłosić: 3 fotografie, 1 film, 1 relację z dowolną liczbą zdjęć.
 4. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 31 sierpnia 2015, godzina 23:59. Prace złożone po terminie nie będą oceniane.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail admin@korekowisloka.pl
W temacie wiadomości należy podać: Konkurs „Dolina Wisłoki – Lubię to!”, imię i nazwisko.

 1. Wymagania techniczne i formalne zgłaszanych fotografii:
 • plik cyfrowy JPG bez widocznej kompresji o rozdzielczości 1920 px dłuższy bok (panoramy 3000 px);
 • nazwane według schematu: imię_nazwisko tytuł_numer_porządkowy. Numer fotografii musi być zgodny z podanym w treści zgłoszenia;
 • fotografie nie mogą zawierać elementów graficznych w postaci napisów, logotypów autorów, dat;
 • dopuszcza się stemplowanie paprochów, konwersję do B&W oraz korzystanie z programów graficznych w zakresie obróbki globalnej: regulacji poziomów, krzywych, nasycenia, kontrastu, regulacji temperatury barwowej, rozjaśniania i przyciemniania obrazu, odszumiania, dokładania szumu, ostrzenia;
 • dopuszcza się panoramy (P), hdr-y (HDR), wielokrotną ekspozycję (ME).
 • nie dopuszcza się kadrowania zdjęć, wklejania i wycinania obiektów;
 • zgłoszone zdjęcia mogą być nagradzane w innych konkursach;
 • fotografie muszą mieć tytuły.
 1. Wymagania techniczne i formalne dotyczące filmów:

Filmy powinny być zgłoszone w postaci plików cyfrowych, w dowolnym formacie i jakości umożliwiającej publikację w sieci. Dopuszcza się zgłoszenie w konkursie filmu nagranego i opublikowanego w sieci (np. w serwisie Youtube), poprzez podanie adresu internetowego prowadzącego (linku) bezpośrednio do filmu. Prosimy o podanie w mailu miejsca oraz daty wykonania filmu wg schematu: tytuł_miejsce_data.

 1. Wymagania dotyczące relacji i opisów:

Relacje i opisy wraz z ilustracjami prosimy przesyłać w formacie jednego pliku .pdf o rozmiarze nie przekraczającym 10 mb.

W konkursie brać mogą również wpisy i posty na blogach i stronach internetowych prowadzonych przez autorów relacji, bądź zamieszczone na profilach autorów, w ogólnie dostępnych platformach blogowych. Prosimy o oznaczenie wpisu konkursowego adnotacją – Wpis/relacja bierze udział w konkursie „Dolina Wisłoki – Lubię to!”

 1. Wyniki zostaną opublikowane na stornie internetowej Projektu w dniu 1 września 2015 r.
 2. Organizator może odrzucić otrzymane prace konkursowe niezgodne z tematyką lub zasadami konkursu, wadliwe technicznie oraz takie, które zawierać będą materiały wykonane wbrew zasadom przedstawionym w Regulaminie.
 3. Nadesłane prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora, w składzie:
 • Krzysztof Sobiecki
 • Piotr Sobieszczyk
 • Roman Żurek

Jury przyzna pierwsze, drugie, trzecie miejsce oraz wyróżnienia.

Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 1. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonych prac i posiada do nich pełne prawa autorskie.
 2. Uczestnik oświadcza, że udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z otrzymanych prac (zdjęcia, film, relacja, wpis na blogu) w zakresie niezbędnej promocji konkursu. Poprzez promocję należy rozumieć:
 • publikacje fotografii na stronie Projektu oraz prasie;
 • stworzenie z nadesłanych fotografii galerii internetowej;
 • wykorzystanie zdjęć w materiałach promocyjnych Projektu;
 1. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia uczestnik konkursu zostanie poinformowany mailowo. Organizator prześle nagrodę w ciągu 20 dni od ogłoszenia wyników na adres podany w mailu stanowiącym zgłoszenie.
 2. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia za zdjęcie uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć plik w formacie TIFF lub JPG oryginalnej wielkości w terminie do 30 września 2015 r. na adres e-mail: admin@korekowisloka.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości danych osobowych (imię, nazwisko) osób biorących udział w konkursie w ramach jego promocji. Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
 4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,
  b) nie doręczenie/nie przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
  c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
 5. Zgłoszenia nie spełniające wszystkich wymogów regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 6. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać na stronie internetowej korekowisloka.pl.
 7. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 8. Ostateczna interpretacja regulaminu pozostaje w gestii Organizatora.

2 grudzień 2014

Podsumowanie spotkań informacyjnych, 20-21.XI.2014 r.

Autor Admin

W dniach 20-21 listopada br. w Dębicy i Jaśle odbyły się spotkania informacyjne dla społeczności lokalnych, w trakcie których zaprezentowane zostały wyniki dotychczas zrealizowanych zadań w ramach projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”. W obu kameralnych spotkaniach uczestniczyło łącznie ponad 60 osób.

W trakcie prezentacji przedstawiono m.in. wypracowane w ramach Projektu gotowe rozwiązania techniczne dla przebudowy wciąż istniejących głównych barier migracyjnych dla ryb. Udrożnienie ww. barier zaplanowano po zakończeniu Projektu, w oparciu o środki których pozyskanie chcielibyśmy by nastąpiło w nowym okresie finansowym 2014-2020.  Omówiono również wyniki prac w zakresie częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do miejscowości Pustków. Przedstawiono metodykę postępowania, od koncepcji przestrzennej i prac modelowych, po wykonanie robót, które polegały na karmieniu rzeki żwirem, czy tworzeniu warunków do poprawy różnorodności siedlisk żwirodennych. Duże zainteresowanie przybyłych gości wzbudziły informacje o przebudowanych dwóch barierach migracyjnych w miejscowości Jasło, jak również pracach związanych z monitoringiem ryb. Osobnym tematem szeroko podjętym w trakcie obu spotkań, były zagadnienia związane z oceną możliwości przeprowadzania zarybień Wisłoki i jej dopływów narybkiem certy i łososia. Szczegółowo omówiono metodologię przeprowadzonych działań w tym temacie, jak również uzyskane wyniki. W osobnej prezentacji ukazano szerszy kontekst Projektu, w nawiązaniu do zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej.

W dyskusjach, które odbywały się po poszczególnych prezentacjach oraz w trakcie kameralnych przerw podkreślano nowatorski charakter zrealizowanych w projekcie działań. Liczne pytania dotyczyły kontynuacji zaczętych prac, czy też ich synergii z bliźniaczym i zakończony już projektem w dolinie Białej Tarnowskiej.

 

3 listopad 2014

Spotkania informacyjne w Dębicy (20.11) i Jaśle (21.11)

Autor Admin

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie pragnie serdecznie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w cyklu dwóch spotkań informacyjnych na temat realizacji Projektu pn.:„Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”.

Spotkania odbędą się w dniu 20 listopada 2014 r. w siedzibie Hotelu Wiluszówka w Dębicy (ul. Rzeszowska 56) oraz w dniu 21 listopada w Jasielskim Domu Kultury w Jaśle (ul. Kołłątaja 1). Początek spotkania w Dębicy o godzinie 9:30 i w Jaśle o godzinie 8:30.

Podczas obu spotkań zostaną omówione w formie prezentacji multimedialnych postępy prac poszczególnych zadań składających się na Projekt.

W ramach spotkania przewidziana jest przerwa kawowa wraz z poczęstunkiem oraz możliwość przedyskutowania omawianych zagadnień z przedstawicielami Wykonawców i Inwestora.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na nr faksu: (12) 423-21-53 lub (12) 430-10-35 lub w formie elektronicznej na adres: rybactwo@krakow.rzgw.gov.pl do dnia 14 listopada 2014 r. (piątek).

Zapraszamy i liczymy na Państwa obecność.

25 lipiec 2014

Tablice pamiątkowe

Autor Admin

W związku z zakończeniem prac w ramach dwóch zadań: Częściowe odtworzenie żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do m. Pustków” i „Udrożnienie dwóch barier migracyjnych dla organizmów wodnych w korycie rzeki Wisłoki w m. Jasło” zainstalowaliśmy tablice pamiątkowe poświęcone ww. zadaniom. 

Tablice zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie zmodernizowanych stopni w miejscowości Jasło oraz w dwóch wybranych punktach położonych przy odtworzonych siedliskach żwirowych: rejon mostu w Pilźnie oraz poniżej mostu w Brzęźnicy.

Tablice dwustronne w miejscowości Jasło, w km 108+080 (dół) i w km 107+200 (góra)

Tablice pamiątkowe umieszczone na stanowiskach: nr 6 (poniżej mostu w Dębicy) oraz stanowisku nr 10 (poniżej mostu w Brzeźnicy).

24 styczeń 2014

Zadanie: „Częściowe odtworzenie żwirowych siedlisk …” postępy prac

Autor Admin

Realizację prac terenowych zaplanowanych i zrealizowanych w 2013 r. w ramach zadania „Częściowe odtworzenie żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do m. Pustków” poprzedziły drobiazgowe analizy, których finalnym efektem było opracowanie w 2012 r. koncepcji działań w korycie Wisłoki. 

W celu realizacji koncepcji w 2012 r. wykonano:

 • zebranie dostępnych danych: mapy, ortofotomapy, numeryczny model terenu,
 • pomiary terenowe, które obejmowały: wybór odcinków referencyjnych, pomiary profilu podłużnego odcinka rzeki Wisłoka o długości ponad 30 km, wykonanie przekrojów poprzecznych, pomiar przepływu wody, rozkładów prędkości i napełnienia, pomiary składu granulometrycznego rumowiska
 • inwentaryzację roślinności,
 • ocenę stanu rzeki w zakresie hydromorfologii,
 • inwentaryzację ichtiofauny na odcinku Wisłoki objętym pomiarami,
 • zbiór prób makrozoobentosu,
 • obliczenia hydrologiczne,
 • wyznaczono istniejące siedliska,
 • model dwuwymiarowy wybranych odcinków rzeki Wisłoka, kalibrację wykonanych modeli,
 • symulacje rzeczywistych warunków przepływu wody bez głazów,
 • wariantową symulacje rzeczywistych warunków przepływu wody z różnymi rodzajami struktur ułożenia głazów,
 • ocenę struktury siedlisk i tarlisk przyjętych wariantów ułożenia głazów,
 • przyjęcie wniosków wynikających z wyboru poszczególnych struktur ułożenia głazów udokumentowanych przeprowadzonym modelowaniem numerycznym zmian warunków siedliskowych i tarliskowych,
 • opracowanie map przestrzennego rozkładu siedlisk na wybranych odcinkach,
 • opracowanie map przestrzennego rozkładu tarlisk na wybranych odcinkach,
 • określenie wielkości głazów wynikających z warunków stabilności pojedynczych ziaren,
 • określenie wielkości rumowiska wynikającej z warunków stabilności dna,
 • określenie wymagań odnośnie ilości wymaganych materiałów do realizacji koncepcji,
 • obliczenie intensywności transportu rumowiska wleczonego i warunków obrukowania dna z wykorzystaniem modelu dwuwymiarowego i autorskiego programu,
 • sprawdzenie warunków dla kontrolowanej erozji bocznej brzegów,
 • określenie wpływu wprowadzonych zmian w morfologii koryta na bezpieczeństwo powodziowe,
 • opracowanie map deponowania żwiru i głazów.

Następnie, po przeprowadzeniu całego procesu administracyjnego związanego z rozpoczęciem robót budowlanych i wyłonieniu ich wykonawcy, wiosną 2013 r. ruszyły prace budowlane, które zakończą się na wszystkich 10-ciu stanowiskach zlokalizowanych w korycie Wisłoki pomiędzy jazem w Mokrzcu a msc. Pustków w połowie br.

Jak to wyglądało na stanowisku nr 3 …

siedliska_stanowisko3_lokalizacja

Fragment Koncepcji, Kraków, marzec 2012r.

siedliska_stanowisko3_przekroje_poprzeczne

Fragment Koncepcji, Kraków, marzec 2012 r.

 

Fragment Koncepcji, Kraków, marzec 2012 r.

Fragment Koncepcji, Kraków, marzec 2012 r.

Fragment Koncepcji, Kraków, marzec 2012 r.

Fragment Koncepcji, Kraków, marzec 2012 r.

Grupowe ułożenie głazów i ich oddziaływanie w korycie, fragment Koncepcji, Kraków, marzec 2012 r.

Grupowe ułożenie głazów i ich oddziaływanie w korycie, fragment Koncepcji, Kraków, marzec 2012 r.

szereg licznych analiz po których powstała

Rys. 325. Mapa rozmieszczenia miejsc dozowania żwiru i ułożenia głazów na odcinku 03 rzeki Wisłoka. (fragment Koncepcji, Kraków, marzec 2012 r.)

Rys. 325. Mapa rozmieszczenia miejsc dozowania żwiru i ułożenia głazów na odcinku 03 rzeki Wisłoka. (fragment Koncepcji, Kraków, marzec 2012 r.)

Montaż głazów, sierpień 2013 r.

Montaż głazów, sierpień 2013 r.

Montaż głazów na stanowisku nr 3, sierpień 2013 r.

Montaż głazów na stanowisku nr 3, sierpień 2013 r.

9.11.2013 r., stanowisko nr 3, Lipiny, Wisłoka 68+084 - 68+381 km

9.11.2013 r., stanowisko nr 3, Lipiny, Wisłoka 68+084 – 68+381 km

16.12.2013 r., stanowisko nr 3, Lipiny, Wisłoka 68+084 - 68+381 km

16.12.2013 r., stanowisko nr 3, Lipiny, Wisłoka 68+084 – 68+381 km

16.12.2013 r., stanowisko nr 3, Lipiny, Wisłoka 68+084 - 68+381 km

16.12.2013 r., stanowisko nr 3, Lipiny, Wisłoka 68+084 – 68+381 km

Dalsze postępy realizacji – zobacz zdjęcia.

23 styczeń 2014

Zakończenie przebudowy barier migracyjnych w Jaśle

Autor Admin

Miło nam poinformować o zakończeniu prac budowlanych w ramach zadania „Udrożnienie dwóch barier migracyjnych dla organizmów wodnych w korycie rzeki Wisłoki w m. Jasło„. W dniu 16 grudnia 2013 r. dokonano odbioru końcowego prac.

Jasło I - odbiór końcowy, grudzień 2013 r.

Jasło I – odbiór końcowy, grudzień 2013 r.

W ramach modernizacji stopnia na rzece Wisłoce w km 107+200 w m. Jasło wykonano:
– przepławkę dla ryb w formie bystrotoku, na prawym brzegu rzeki Wisłoki przy istniejącym stopniu,
– wybudowano płaszcz żelbetonowy przylegający do istniejącej konstrukcji korpusu stopnia,
– odbudowano nieckę wypadową poniżej stopnia,
– odbudowano ubezpieczenia brzegów poniżej stopnia.

Jasło II - odbiór końcowy, grudzień 2013 r.

Jasło II – odbiór końcowy, grudzień 2013 r.

W ramach modernizacji stopnia na rzece Wisłoce w km 108+080 w m.Jasło wykonano:
– żelbetonową przepławkę dwuszczelinową na brzegu lewym poza istniejącym stopniem,
– przebudowano istniejącą nieckę wypadową, poprzez obniżenie jej dna w miejscu odpływu wody z przepławki,
– zmodernizowano ubezpieczenia brzegowe poniżej stopnia.

Wykonawcą modernizacji obu barier było Przedsiębiorstwo WOD-KAN-MEL Sp. J. Roman Sułkowski i Wspólnicy.

Zapraszamy do przeglądnięcia zdjęć z przebudowy obu stopni. 

20 styczeń 2014

Wyniki konkursu fotograficznego „Dolina Wisłoki – cztery pory roku”

Autor Admin

Zakończył się konkurs fotograficzny „Dolina Wisłoki – cztery pory roku” zorganizowany przez Zakład Badań Ekologicznych w ramach projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”.

Zadaniem konkursowym było wykonanie fotografii przedstawiającej dziką przyrodę w dolinie Wisłoki, bądź zdjęcia ukazującego relacje człowiek- przyroda, w tym demonstrujące w ciekawy fotograficznie sposób: problemy natury ekologicznej, czy też przykłady ochrony i dewastacji zasobów przyrodniczych doliny Wisłoki.

Z pośród nadesłanych prac jury wybrało trzy zwycięskie prace.

Osoby wyróżnione w konkursie otrzymają nagrody w postaci przenośnych dysków pamięci.

Nagrody:

1. miejsce, Tomasz Budzioch, praca nr 2., dolina Wisłoki w Rozstajnym, „rozlewisko biogeniczne utworzone przez bobry”
2. miejsce, Tomasz Okoniewski, praca nr 3, dolina Jasiołki w okolicach Trzciany – Tylawy, „potok”
3. miejsce, Marek Lityński, praca nr 3, dolina Ropy, „Ropą rzeką bystrą”

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!!!

KorEkoWisloka_Konkurs_m1_Tomasz_Budzioch

1. miejsce, Tomasz Budzioch, praca nr 2., dolina Wisłoki w Rozstajnym, „rozlewisko biogeniczne utworzone przez bobry”

KorEkoWisloka_Konkurs_m2_Tomasz_Okoniewski

2. miejsce, Tomasz Okoniewski, praca nr 3, dolina Jasiołki w okolicach Trzciany – Tylawy, „potok”

KorEkoWisloka_Konkurs_m3_Marek_Lityński

3. miejsce, Marek Lityński, praca nr 3, dolina Ropy, „Ropą rzeką bystrą”

15 styczeń 2014

Raport z realizacji projektu w 2013 roku

Autor Admin

Zgodnie z harmonogramem Projektu prezentujemy trzeci raport z postępów jego realizacji. Raport z prac wykonanych w 2013 r. zawiera syntetyczne informacje o poszczególnych zadaniach, a także przybliża podstawowe założenia i cele Projektu. Zapraszamy do lektury. Dodatkowe informacje można uzyskać u zespołu realizującego projekt.

30 grudzień 2013

Konkurs fotograficzny – nowy termin zakończenia.

Autor Admin

Wydłużamy czas trwania konkursu !!!

Na Wasze zdjęcia czekamy do 15 stycznia 2014 r.

23 grudzień 2013

Pogodnych Świąt

Autor Admin

27 listopad 2013

Konkurs fotograficzny „Dolina Wisłoki – cztery pory roku”

Autor Admin

Konkurs fotograficzny

Zapraszamy do udziału w konkursie – również na Facebooku!

Regulamin i karta zgłoszenia

11 wrz. 2013

KorEkoWisloka … Lubię to!

Autor Admin

Miło nam zakomunikować, iż strona projektu KorEkoWisłoka dołączyła do Facebooka! Pod adresem http://facebook.com/korekowisloka znajdują się na razie podstawowe informacje, ale docelowo strona uzupełniona zostanie o nowe materiały oraz pełnić będzie również funkcję integrującą społeczność internetu wokół zagadnień związanych z przedmiotem Projektu. W oparciu o możliwości platformy facebook zostaną przeprowadzone również niektóre z zaplanowanych działań promocyjnych, jak np. konkursy fotograficzne. Zapraszamy!

4 sierpień 2013

Portal Wirtualne Jasło pisze o Projekcie

Autor Admin

Portal Wirtualne Jasło w dniu 25 lipca br. zamieścił informację, o pracach związanych z przebudową dwóch stopni w miejscowości Jasło. Krótka notatka przybliża cele prowadzonych prac, ich koszt, odnosi się do źródeł finansowania oraz ilustruje stan prac za pomocą kilku zdjęć. Zapraszamy do odwiedzin ww. strony.

28 lipiec 2013

Podpisaliśmy kolejne umowy

Autor Admin

W czerwcu i lipcu br. podpisane zostały kolejne umowy w związku z realizacją zadania „Częściowe odtworzenie żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do m. Pustków”. I tak, za wycenę nieruchomości gruntowych przewidzianych do wykupu odpowiadać będzie Łukasz Grzybała – Małopolska Kancelaria Majątkowa (umowa z dnia 19.06.2013 r.), zaś nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach ww. zadania  pełnić będzie Jan Bień – Biuro Obsługi Budownictwa (umowa z dnia 26.07.2013 r.).

30 czerwiec 2013

Podsumowanie spotkań informacyjnych w Jaśle i Dębicy

Autor Admin

W dniach 27-28.06.13 r. odbyły się spotkania informacyjne dla społeczności lokalnej. Ideą tych cyklicznych wydarzeń realizowanych w Projekcie, jest udostępnienie i przybliżenie głównych powodów realizacji projektu, jak również postępów w jego realizacji. Bezpośredni kontakt umożliwia ponad to dyskusję i polemikę, dzięki której dochodzi do wymiany myśli, czy też zaprezentowania i omówienia kwestii niejasnych, a niekiedy również budzących niepokój, czy też „żywe” zainteresowanie. Nie inaczej było podczas dwóch spotkań, które kolejno miały miejsce w Jaśle i Dębicy. Dzięki akcji informacyjnej, na którą złożyły się: zaproszenia listowne, plakaty umieszczone w obu miastach, ogłoszenia w lokalnych mediach internetowych oraz na stronie Projektu, dopisała frekwencja – za co chcielibyśmy z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim przybyłym! Zaprezentowane zostały krótkie wystąpienia poświęcone zagadnieniom ogólnym, przybliżającym sam Projekt, jak i szczegółowe związane np. z przebudową barier migracyjnych w msc. Jasło, czy częściowym odtworzeniem żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb w okolicach Dębicy. Zapraszamy do oglądnięcia fotorelacji z obu spotkań.

7 czerwiec 2013

Dębica – spotkanie informacyjne – 28 czerwca 2013 r.

Autor Admin

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie pragnie serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym
p.n. „Korytarz ekologiczny rzeki Wisłoki” w dniu 28 czerwca 2013 r.

Miejsce spotkania – Hotel Wiluszówka, ul. Rzeszowska 56, Dębica

Rozpoczęcie spotkania – godzina 1000

Program:

1. Projekt „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów” – cele, zadania, zakładane efekty – prezentacja mgr inż. Piotr Sobieszczyk – kierownik projektu
(ok. 20 minut + dyskusja ok. 10 minut)

2. „Stan zaawansowania prac w zakresie częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do miejscowości Pustków” – prezentacja
mgr inż. Radosław Radoń (ok. 20 minut + dyskusja ok. 10 minut)

Przerwa kawowa (ok. 20 minut)

3. „Łosoś i certa w Wisłoce. Czy projekt jest dla nich szansą powrotu?” – prezentacja
prof. Tomasz Mikołajczyk (ok. 20 minut + dyskusja ok. 10 minut)

4. „Korytarz ekologiczny rzeki Wisłoki – im bliżej stanu naturalnego tym bezpieczniej dla ludzi”
– prezentacja dr hab. prof. IOP PAN Roman Żurek (ok. 20 minut + dyskusja ok. 10 minut)

5. Podsumowanie

Zakończenie spotkania – godz. 1330

Dodatkowe informacje są dostępne pod nr tel. 12 62-84-150 i 12 62-84-321 w godz. 7.30 – 15.30 lub pod adresem rybactwo@krakow.rzgw.gov.pl

7 czerwiec 2013

Jasło – spotkanie informacyjne – 27 czerwca 2013 r.

Autor Admin

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie pragnie serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym p.n. „Korytarz ekologiczny rzeki Wisłoki” w dniu 27 czerwca 2013 r.

Miejsce spotkania – Hotel AMIGO, ul. Staszica 20, Jasło

Rozpoczęcie spotkania – godzina 1100

Program:

1. Projekt „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów” – cele, zadania, zakładane efekty – prezentacja
mgr inż. Piotr Sobieszczyk – kierownik projektu  (ok. 20 minut + dyskusja ok. 10 minut)

2. „Działania udrożnieniowe w zlewni Wisłoki realizowane w ramach projektu” – prezentacja  mgr inż. Piotr Sobieszczyk, dr Marek Jelonek
(ok. 20 minut + dyskusja ok. 10 minut)

3. „Łosoś i certa w Wisłoce. Czy projekt jest dla nich szansą powrotu?” – prezentacja  prof. Tomasz Mikołajczyk (ok. 20 minut + dyskusja
ok. 10 minut)

Przerwa kawowa (ok. 20 minut)

4. Podsumowanie

Zakończenie spotkania – godz. 1500

Dodatkowe informacje są pod nr tel. 12 62-84-150 i 12 62-84-321 w godz. 7.30 – 15.30 lub pod adresem rybactwo@krakow.rzgw.gov.pl                                                          

25 Maj 2013

Rozpoczynamy przebudowę barier migracyjnych w msc. Jasło

Autor Admin

IMGP0481IMGP0505

Po tym jak informowaliśmy o podpisaniu umowy na wykonanie głównych prac udrożnieniowych w korycie Wisłoki, miło nam ogłosić, iż ruszyły prace związane z udrożnieniem barier migracyjnych w msc. Jasło!!! Zapraszamy do galerii.

30 marzec 2013

Podpisano kolejne umowy na realizację zadań w ramach Projektu

Autor Admin

W trakcie pierwszego kwartału 2013 r. przeprowadziliśmy kilka postępowań przetargowych zakończonych podpisaniem umów na realizację kolejnych zadań w ramach Projektu. I tak, w styczniu br. zawarta została umowa pt. „Częściowe odtworzenie żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do m. Pustków – zaprojektuj i wybuduj”. Za jej wykonanie odpowiada konsorcjum utworzone przez Firmę Budownictwa i Usług Melioracji Wodnych WODNIK (lider) oraz Wod-Bud Sp.j. i Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe ALGEBAR (partnerzy). Zakładany czas realizacji to 30.09.2014 r.

W marcu br. podpisano umowę z firmą WTU Sp. z o.o. na „Opracowanie projektów udrożnienia pozostałych barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce, Ropie i Jasiołce.” z czasem realizacji do 31.05.2014 r.

Kolejna umowa, z dnia 12.03.br. dotyczy zadania „Udrożnienie 2 barier migracyjnych dla organizmów wodnych w korycie Wisłoki w m. Jasło”. Tym samym przystępujemy do głównego zadania inwestycyjnego w Projekcie! Wykonawcy – Przedsiębiorstwo Wod-Kan-Mel Roman Sułkowski (lider) i Zakład Melioracyjno-Budowlany „WiR” sp.j. (partner) zakończą prace w dniu 5.12.br. „Nadzór autorski w ramach udrożnienia 2 barier migracyjnych dla organizmów wodnych w korycie Wisłoki w m. Jasło” pełnić natomiast będzie firma G.P. Inwestim Sp. z o. o.

14 styczeń 2013

Raport z realizacji projektu w 2012 roku

Autor Admin

Zgodnie z harmonogramem Projektu prezentujemy drugi raport z postępów jego realizacji. Raport z prac wykonanych w 2012 r. zawiera syntetyczne informacje o poszczególnych zadaniach, a także przybliża podstawowe założenia i cele Projektu. Zapraszamy do lektury. Dodatkowe informacje można uzyskać u zespołu realizującego projekt.

11 grudzień 2012

7.12.2012 r. – spotkanie informacyjno – promocyjne – relacja

Autor Admin

spotkanie_info_promo_4

W zorganizowanym w dniu 7 grudnia br. spotkaniu informacyjno-promocyjnym udział wzięło 67 osób. Poza osobami zaangażowanymi bezpośrednio w realizację Projektu uczestniczyły w nim również osoby reprezentujące m.in. uczelnie wyższe, administrację samorządową, organizacje pozarządowe, państwowe jednostki budżetowe, spółki i firmy prywatne.

Zaprezentowane zostały cztery prezentacje, dostępne do pobrania w zakładce Publikacje:

1. Projekt „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów” – cele, zadania, zakładane efekty – mgr inż. Piotr Sobieszczyk
2. „Kto jest faktycznym beneficjentem renaturyzacji rzek?” – dr Marek Jelonek
3. „Zarybienia – zło konieczne” – prof. Tomasz Mikołajczyk
4. „Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do m. Pustków” – mgr inż. Radosław Radoń

Spotkanie zakończyła ciekawa dyskusja.

Z-ca Dyrektora RZGW w Krakowie, pan Tomasz Sądag otwiera spotkanie.

spotkanie_info_promo_3

Piotr Sobieszczyk, kierownik Projektu przedstawia jego cele i zakres

Pozostałe zdjęcia

16 listopad 2012

Broszura informacyjna o Projekcie

Autor Admin

W dziale Publikacje zamieściliśmy do pobrania wersję elektroniczną broszury opisującej Projekt. Plik został przygotowany w formacie .pdf i oprócz podstawowych danych o lokalizacji, czasie trwania, czy budżecie Projektu zawiera również podstawowe informacje o jego zakresie, celach i spodziewanych efektach. Broszura prezentuje główne działania Projektu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tą publikacją.

8 listopad 2012

Logo Projektu

Autor Admin

Przedstawiamy logo Projektu !!!

korekowisloka_logo

16 styczeń 2012

Raport z realizacji projektu w 2011 roku

Autor Admin

Zgodnie z harmonogramem Projektu prezentujemy pierwszy raport z postępów jego realizacji. Raport z prac wykonanych w 2011 r. zawiera syntetyczne informacje o poszczególnych zadaniach, a także przybliża podstawowe założenia i cele Projektu. Zapraszamy do lektury. Dodatkowe informacje można uzyskać u zespołu realizującego projekt.