« Older Entries Newer Entries » Subscribe to...najnowsze wydarzenia w Projekcie

14 Wrz 2015

Spotkania informacyjne w Jaśle i Dębicy

Autor Admin

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie pragnie serdecznie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w cyklu dwóch spotkań informacyjnych na temat wyników realizacji Projektu pn.:„Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”.

Spotkania odbędą się w dniu 7 października 2015 r. w sali kinowej Jasielskiego Domu Kultury (ul. Sokoła 8) oraz w dniu 8 października 2015 r w Hotelu Wiluszówka w Dębicy (ul. Rzeszowska 56). Początek spotkania w obu miejscach to godzina 10:00.

Podczas obu spotkań omówione zostaną w formie prezentacji multimedialnych wyniki prac poszczególnych zadań składających się na Projekt oraz zaprezentowany zostanie planowany na najbliższe lata program działań w zakresie udrażniania rzecznych korytarzy migracyjnych dla ryb w zlewni górnej Wisłoki.

W ramach spotkania przewidziana jest przerwa kawowa wraz z poczęstunkiem oraz możliwość przedyskutowania omawianych zagadnień z przedstawicielami Wykonawców i Inwestora.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na nr faksu: (12) 423-21-53 lub (12) 430-10-35 lub w formie elektronicznej na adres: rybactwo@krakow.rzgw.gov.pl do dnia 2 października 2015 r. (piątek).

Zapraszamy i liczymy na Państwa obecność.

30 Cze 2015

Konkurs – „Dolina Wisłoki – Lubię to!”.

Autor Admin

Zapraszamy do konkursu!

Regulamin

 1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 2. Organizatorem konkursu jest Zakład Badań Ekologicznych, odpowiedzialny w projekcie za realizację działań promocyjno-informacyjnych.
 3. Temat konkursu „Dolina Wisłoki – Lubię to!”.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe w dolinie Wisłoki oraz w dolinach jej głównych dopływów: Ropy i Jasiołki oraz zapoznanie się z ideą projektu – „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów” – za pomocą strony fanowskiej w serwisie Facebook (http://facebook.com/korekowisloka) i stronę www projektu (http://korekowisloka.pl).

 1. Przedmiotem konkursu są dowolne autorskie opracowania (fotografie, filmy, obrazy, opisy i relacje) odnoszące się do różnorodnych form spędzania wolnego czasu, hobby, zainteresowań etc. i związane z obszarem realizacji projektu– „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”.

Przykładowe prace konkursowe powinny dokumentować ulubione formy spędzania wolnego czasu w dolinie Wisłoki, Ropy lub Jasiołki (turystyka piesza, turystyka rowerowa, wędkarstwo, turystyka kajakowa itp.) i mogą przyjąć postać zdjęć, opisów, wpisów na blogach czy filmów.

 1. Z prac zgłoszonych na konkurs powstanie galeria internetowa zamieszczona w serwisie http://korekowisloka.pl
 2. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe:

I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 250 zł

II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 200 zł

III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 150 zł

oraz wyróżnienia.

Nagrody w konkursie zostaną dopasowane indywidualnie do tematyki zwycięskiej pracy.

 1. Konkurs ma charakter otwarty. W przypadku osoby niepełnoletniej, zgłoszenia dokonuje w jej imieniu rodzic lub pełnoletni opiekun.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. Każdy autor może zgłosić: 3 fotografie, 1 film, 1 relację z dowolną liczbą zdjęć.
 4. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 31 sierpnia 2015, godzina 23:59. Prace złożone po terminie nie będą oceniane.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail admin@korekowisloka.pl
W temacie wiadomości należy podać: Konkurs „Dolina Wisłoki – Lubię to!”, imię i nazwisko.

 1. Wymagania techniczne i formalne zgłaszanych fotografii:
 • plik cyfrowy JPG bez widocznej kompresji o rozdzielczości 1920 px dłuższy bok (panoramy 3000 px);
 • nazwane według schematu: imię_nazwisko tytuł_numer_porządkowy. Numer fotografii musi być zgodny z podanym w treści zgłoszenia;
 • fotografie nie mogą zawierać elementów graficznych w postaci napisów, logotypów autorów, dat;
 • dopuszcza się stemplowanie paprochów, konwersję do B&W oraz korzystanie z programów graficznych w zakresie obróbki globalnej: regulacji poziomów, krzywych, nasycenia, kontrastu, regulacji temperatury barwowej, rozjaśniania i przyciemniania obrazu, odszumiania, dokładania szumu, ostrzenia;
 • dopuszcza się panoramy (P), hdr-y (HDR), wielokrotną ekspozycję (ME).
 • nie dopuszcza się kadrowania zdjęć, wklejania i wycinania obiektów;
 • zgłoszone zdjęcia mogą być nagradzane w innych konkursach;
 • fotografie muszą mieć tytuły.
 1. Wymagania techniczne i formalne dotyczące filmów:

Filmy powinny być zgłoszone w postaci plików cyfrowych, w dowolnym formacie i jakości umożliwiającej publikację w sieci. Dopuszcza się zgłoszenie w konkursie filmu nagranego i opublikowanego w sieci (np. w serwisie Youtube), poprzez podanie adresu internetowego prowadzącego (linku) bezpośrednio do filmu. Prosimy o podanie w mailu miejsca oraz daty wykonania filmu wg schematu: tytuł_miejsce_data.

 1. Wymagania dotyczące relacji i opisów:

Relacje i opisy wraz z ilustracjami prosimy przesyłać w formacie jednego pliku .pdf o rozmiarze nie przekraczającym 10 mb.

W konkursie brać mogą również wpisy i posty na blogach i stronach internetowych prowadzonych przez autorów relacji, bądź zamieszczone na profilach autorów, w ogólnie dostępnych platformach blogowych. Prosimy o oznaczenie wpisu konkursowego adnotacją – Wpis/relacja bierze udział w konkursie „Dolina Wisłoki – Lubię to!”

 1. Wyniki zostaną opublikowane na stornie internetowej Projektu w dniu 1 września 2015 r.
 2. Organizator może odrzucić otrzymane prace konkursowe niezgodne z tematyką lub zasadami konkursu, wadliwe technicznie oraz takie, które zawierać będą materiały wykonane wbrew zasadom przedstawionym w Regulaminie.
 3. Nadesłane prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora, w składzie:
 • Krzysztof Sobiecki
 • Piotr Sobieszczyk
 • Roman Żurek

Jury przyzna pierwsze, drugie, trzecie miejsce oraz wyróżnienia.

Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 1. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonych prac i posiada do nich pełne prawa autorskie.
 2. Uczestnik oświadcza, że udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z otrzymanych prac (zdjęcia, film, relacja, wpis na blogu) w zakresie niezbędnej promocji konkursu. Poprzez promocję należy rozumieć:
 • publikacje fotografii na stronie Projektu oraz prasie;
 • stworzenie z nadesłanych fotografii galerii internetowej;
 • wykorzystanie zdjęć w materiałach promocyjnych Projektu;
 1. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia uczestnik konkursu zostanie poinformowany mailowo. Organizator prześle nagrodę w ciągu 20 dni od ogłoszenia wyników na adres podany w mailu stanowiącym zgłoszenie.
 2. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia za zdjęcie uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć plik w formacie TIFF lub JPG oryginalnej wielkości w terminie do 30 września 2015 r. na adres e-mail: admin@korekowisloka.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości danych osobowych (imię, nazwisko) osób biorących udział w konkursie w ramach jego promocji. Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
 4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,
  b) nie doręczenie/nie przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
  c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
 5. Zgłoszenia nie spełniające wszystkich wymogów regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 6. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać na stronie internetowej korekowisloka.pl.
 7. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 8. Ostateczna interpretacja regulaminu pozostaje w gestii Organizatora.

2 Gru 2014

Podsumowanie spotkań informacyjnych, 20-21.XI.2014 r.

Autor Admin

W dniach 20-21 listopada br. w Dębicy i Jaśle odbyły się spotkania informacyjne dla społeczności lokalnych, w trakcie których zaprezentowane zostały wyniki dotychczas zrealizowanych zadań w ramach projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”. W obu kameralnych spotkaniach uczestniczyło łącznie ponad 60 osób.

W trakcie prezentacji przedstawiono m.in. wypracowane w ramach Projektu gotowe rozwiązania techniczne dla przebudowy wciąż istniejących głównych barier migracyjnych dla ryb. Udrożnienie ww. barier zaplanowano po zakończeniu Projektu, w oparciu o środki których pozyskanie chcielibyśmy by nastąpiło w nowym okresie finansowym 2014-2020.  Omówiono również wyniki prac w zakresie częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do miejscowości Pustków. Przedstawiono metodykę postępowania, od koncepcji przestrzennej i prac modelowych, po wykonanie robót, które polegały na karmieniu rzeki żwirem, czy tworzeniu warunków do poprawy różnorodności siedlisk żwirodennych. Duże zainteresowanie przybyłych gości wzbudziły informacje o przebudowanych dwóch barierach migracyjnych w miejscowości Jasło, jak również pracach związanych z monitoringiem ryb. Osobnym tematem szeroko podjętym w trakcie obu spotkań, były zagadnienia związane z oceną możliwości przeprowadzania zarybień Wisłoki i jej dopływów narybkiem certy i łososia. Szczegółowo omówiono metodologię przeprowadzonych działań w tym temacie, jak również uzyskane wyniki. W osobnej prezentacji ukazano szerszy kontekst Projektu, w nawiązaniu do zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej.

W dyskusjach, które odbywały się po poszczególnych prezentacjach oraz w trakcie kameralnych przerw podkreślano nowatorski charakter zrealizowanych w projekcie działań. Liczne pytania dotyczyły kontynuacji zaczętych prac, czy też ich synergii z bliźniaczym i zakończony już projektem w dolinie Białej Tarnowskiej.

 

3 Lis 2014

Spotkania informacyjne w Dębicy (20.11) i Jaśle (21.11)

Autor Admin

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie pragnie serdecznie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w cyklu dwóch spotkań informacyjnych na temat realizacji Projektu pn.:„Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”.

Spotkania odbędą się w dniu 20 listopada 2014 r. w siedzibie Hotelu Wiluszówka w Dębicy (ul. Rzeszowska 56) oraz w dniu 21 listopada w Jasielskim Domu Kultury w Jaśle (ul. Kołłątaja 1). Początek spotkania w Dębicy o godzinie 9:30 i w Jaśle o godzinie 8:30.

Podczas obu spotkań zostaną omówione w formie prezentacji multimedialnych postępy prac poszczególnych zadań składających się na Projekt.

W ramach spotkania przewidziana jest przerwa kawowa wraz z poczęstunkiem oraz możliwość przedyskutowania omawianych zagadnień z przedstawicielami Wykonawców i Inwestora.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na nr faksu: (12) 423-21-53 lub (12) 430-10-35 lub w formie elektronicznej na adres: rybactwo@krakow.rzgw.gov.pl do dnia 14 listopada 2014 r. (piątek).

Zapraszamy i liczymy na Państwa obecność.

25 Lip 2014

Tablice pamiątkowe

Autor Admin

W związku z zakończeniem prac w ramach dwóch zadań: Częściowe odtworzenie żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do m. Pustków” i „Udrożnienie dwóch barier migracyjnych dla organizmów wodnych w korycie rzeki Wisłoki w m. Jasło” zainstalowaliśmy tablice pamiątkowe poświęcone ww. zadaniom. 

Tablice zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie zmodernizowanych stopni w miejscowości Jasło oraz w dwóch wybranych punktach położonych przy odtworzonych siedliskach żwirowych: rejon mostu w Pilźnie oraz poniżej mostu w Brzęźnicy.

Tablice dwustronne w miejscowości Jasło, w km 108+080 (dół) i w km 107+200 (góra)

Tablice pamiątkowe umieszczone na stanowiskach: nr 6 (poniżej mostu w Dębicy) oraz stanowisku nr 10 (poniżej mostu w Brzeźnicy).