20 listopad 2015

Konferencja kończąca realizację Projektu

Autor Admin

W dniu 19 listopada 2015 r. w Krakowie, w budynku Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk przy ul. Al. Mickiewicza 33 odbyła się konferencja kończąca realizację projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”

Podczas spotkania, otwartego przez Małgorzatę Owsiany Dyrektora RZGW w Krakowie, zaprezentowane zostały wyniki poszczególnych działań projektu, uzyskane efekty i doświadczenia zdobyte podczas 4,5 letniego okresu wdrażania projektu.

Prezentacje dotyczyły następujących tematów:

  • Likwidacja barier migracyjnych – mgr inż. Piotr Sobieszczyk
  • Częściowe odtworzenie żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do miejscowości Pustków – podsumowanie działań – mgr inż. Radosław Radoń
  • Zarybianie rybami wędrownymi – prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk
  • Odtworzenie struktury siedlisk dla ryb na przykładzie odcinka rzeki Wisłoki w km 73+200 – 42+600
    – prof. dr hab. inż. Wojciech Bartnik
  • Udrożnienie bariery migracyjnej na rzece Wisłoce w m. Dębica – mgr inż. Andrzej Bobka

W spotkaniu wzięło udział ponad 50 zaproszonych gości w tym m.in. przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, przedstawiciele administracji rządowej, samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych i świata nauki.