30 czerwiec 2015

Konkurs – „Dolina Wisłoki – Lubię to!”.

Autor Admin

Zapraszamy do konkursu!

Regulamin

 1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 2. Organizatorem konkursu jest Zakład Badań Ekologicznych, odpowiedzialny w projekcie za realizację działań promocyjno-informacyjnych.
 3. Temat konkursu „Dolina Wisłoki – Lubię to!”.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe w dolinie Wisłoki oraz w dolinach jej głównych dopływów: Ropy i Jasiołki oraz zapoznanie się z ideą projektu – „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów” – za pomocą strony fanowskiej w serwisie Facebook (http://facebook.com/korekowisloka) i stronę www projektu (http://korekowisloka.pl).

 1. Przedmiotem konkursu są dowolne autorskie opracowania (fotografie, filmy, obrazy, opisy i relacje) odnoszące się do różnorodnych form spędzania wolnego czasu, hobby, zainteresowań etc. i związane z obszarem realizacji projektu– „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”.

Przykładowe prace konkursowe powinny dokumentować ulubione formy spędzania wolnego czasu w dolinie Wisłoki, Ropy lub Jasiołki (turystyka piesza, turystyka rowerowa, wędkarstwo, turystyka kajakowa itp.) i mogą przyjąć postać zdjęć, opisów, wpisów na blogach czy filmów.

 1. Z prac zgłoszonych na konkurs powstanie galeria internetowa zamieszczona w serwisie http://korekowisloka.pl
 2. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe:

I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 250 zł

II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 200 zł

III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 150 zł

oraz wyróżnienia.

Nagrody w konkursie zostaną dopasowane indywidualnie do tematyki zwycięskiej pracy.

 1. Konkurs ma charakter otwarty. W przypadku osoby niepełnoletniej, zgłoszenia dokonuje w jej imieniu rodzic lub pełnoletni opiekun.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. Każdy autor może zgłosić: 3 fotografie, 1 film, 1 relację z dowolną liczbą zdjęć.
 4. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 31 sierpnia 2015, godzina 23:59. Prace złożone po terminie nie będą oceniane.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail admin@korekowisloka.pl
W temacie wiadomości należy podać: Konkurs „Dolina Wisłoki – Lubię to!”, imię i nazwisko.

 1. Wymagania techniczne i formalne zgłaszanych fotografii:
 • plik cyfrowy JPG bez widocznej kompresji o rozdzielczości 1920 px dłuższy bok (panoramy 3000 px);
 • nazwane według schematu: imię_nazwisko tytuł_numer_porządkowy. Numer fotografii musi być zgodny z podanym w treści zgłoszenia;
 • fotografie nie mogą zawierać elementów graficznych w postaci napisów, logotypów autorów, dat;
 • dopuszcza się stemplowanie paprochów, konwersję do B&W oraz korzystanie z programów graficznych w zakresie obróbki globalnej: regulacji poziomów, krzywych, nasycenia, kontrastu, regulacji temperatury barwowej, rozjaśniania i przyciemniania obrazu, odszumiania, dokładania szumu, ostrzenia;
 • dopuszcza się panoramy (P), hdr-y (HDR), wielokrotną ekspozycję (ME).
 • nie dopuszcza się kadrowania zdjęć, wklejania i wycinania obiektów;
 • zgłoszone zdjęcia mogą być nagradzane w innych konkursach;
 • fotografie muszą mieć tytuły.
 1. Wymagania techniczne i formalne dotyczące filmów:

Filmy powinny być zgłoszone w postaci plików cyfrowych, w dowolnym formacie i jakości umożliwiającej publikację w sieci. Dopuszcza się zgłoszenie w konkursie filmu nagranego i opublikowanego w sieci (np. w serwisie Youtube), poprzez podanie adresu internetowego prowadzącego (linku) bezpośrednio do filmu. Prosimy o podanie w mailu miejsca oraz daty wykonania filmu wg schematu: tytuł_miejsce_data.

 1. Wymagania dotyczące relacji i opisów:

Relacje i opisy wraz z ilustracjami prosimy przesyłać w formacie jednego pliku .pdf o rozmiarze nie przekraczającym 10 mb.

W konkursie brać mogą również wpisy i posty na blogach i stronach internetowych prowadzonych przez autorów relacji, bądź zamieszczone na profilach autorów, w ogólnie dostępnych platformach blogowych. Prosimy o oznaczenie wpisu konkursowego adnotacją – Wpis/relacja bierze udział w konkursie „Dolina Wisłoki – Lubię to!”

 1. Wyniki zostaną opublikowane na stornie internetowej Projektu w dniu 1 września 2015 r.
 2. Organizator może odrzucić otrzymane prace konkursowe niezgodne z tematyką lub zasadami konkursu, wadliwe technicznie oraz takie, które zawierać będą materiały wykonane wbrew zasadom przedstawionym w Regulaminie.
 3. Nadesłane prace konkursowe zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora, w składzie:
 • Krzysztof Sobiecki
 • Piotr Sobieszczyk
 • Roman Żurek

Jury przyzna pierwsze, drugie, trzecie miejsce oraz wyróżnienia.

Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 1. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonych prac i posiada do nich pełne prawa autorskie.
 2. Uczestnik oświadcza, że udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z otrzymanych prac (zdjęcia, film, relacja, wpis na blogu) w zakresie niezbędnej promocji konkursu. Poprzez promocję należy rozumieć:
 • publikacje fotografii na stronie Projektu oraz prasie;
 • stworzenie z nadesłanych fotografii galerii internetowej;
 • wykorzystanie zdjęć w materiałach promocyjnych Projektu;
 1. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia uczestnik konkursu zostanie poinformowany mailowo. Organizator prześle nagrodę w ciągu 20 dni od ogłoszenia wyników na adres podany w mailu stanowiącym zgłoszenie.
 2. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia za zdjęcie uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć plik w formacie TIFF lub JPG oryginalnej wielkości w terminie do 30 września 2015 r. na adres e-mail: admin@korekowisloka.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości danych osobowych (imię, nazwisko) osób biorących udział w konkursie w ramach jego promocji. Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
 4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,
  b) nie doręczenie/nie przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
  c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
 5. Zgłoszenia nie spełniające wszystkich wymogów regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 6. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać na stronie internetowej korekowisloka.pl.
 7. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 8. Ostateczna interpretacja regulaminu pozostaje w gestii Organizatora.