Konkurs fotograficzny „Dolina Wisłoki – cztery pory roku”

Konkurs fotograficzny

 

Wyniki konkursu – czytaj

Regulamin konkursu

1. Konkurs fotograficzny organizowany jest w ramach projektu” Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

2. Organizatorem konkursu jest Zakład Badań Ekologicznych, odpowiedzialny w projekcie za realizację działań promocyjno-informacyjnych.

3. Temat konkursu „Dolina Wisłoki – cztery pory roku”.

Celem konkursu jest zachęcenie do głębszego zapoznania się z przyrodą doliny Wisłoki oraz jej głównych dopływów: Ropy i Jasiołki poprzez zaprezentowanie walorów przyrodniczych tego obszaru oraz zapoznanie się z ideą projektu – „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów” – za pomocą strony fanowskiej w serwisie Facebook (http://facebook.com/korekowisloka) i stronę www projektu (http://korekowisloka.pl).

4. Przedmiotem konkursu są fotografie prezentujące wyłącznie przyrodę doliny rzeki Wisłoki (koryto, dno i zbocza doliny), od jej źródeł w Beskidzie Niskim po ujście do Wisły, a więc w obszarze realizacji projektu – „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”. W konkursie będą również akceptowane zdjęcia wykonane w dolinach rzek Ropy i Jasiołki.

Fotografie konkursowe powinny przedstawiać dziką przyrodę, ale również dopuszcza się zdjęcia ukazujące relacje człowiek-dzika przyroda, w tym demonstrujące w ciekawy fotograficznie sposób: problemy natury ekologicznej, czy też przykłady ochrony i dewastacji zasobów przyrodniczych doliny Wisłoki. Nie będą oceniane prace zawierające elementy działalności człowieka, w oderwaniu od aspektów przyrodniczych, czy też fotografie zwierząt udomowionych i tresowanych.

5. Z prac zgłoszonych na konkurs powstanie galeria internetowa zamieszczona w serwisie http://korekowisloka.pl

6. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe:

I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 300 zł

II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 200 zł

III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 100 zł

oraz wyróżnienia.

Dodatkowo, wśród osób, które polubią stronę projektu w serwisie Facebook oraz wypełnią zamieszczoną tam ankietę zostaną rozlosowane dodatkowe nagrody.

7. Konkurs ma charakter otwarty. W przypadku osoby niepełnoletniej, zgłoszenia dokonuje w jej imieniu rodzic lub pełnoletni opiekun.

8. Udział w konkursie jest bezpłatny.

9. Każdy autor może zgłosić 3 fotografie.

10. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 29 grudnia 2013 15 stycznia 2014 r., godzina 23:59. Prace złożone po terminie nie będą oceniane.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail admin@korekowisloka.pl
W temacie wiadomości należy podać: Konkurs „Dolina Wisłoki – cztery pory roku”, nazwisko i imię.

Fotografie powinny być zgłoszone w postaci plików cyfrowych JPG, bez widocznej kompresji o rozdzielczości 1920px dłuższy bok (panoramy 3000 px). Nazwy plików należy budować wg schematu: imię_nazwisko tytuł_numer_porządkowy. Prosimy o podanie w mailu miejsca oraz daty wykonania zdjęcia, wg schematu: numer_porządkowy_miejsce_data.

Karta zgłoszenia do konkursu: DOC | RTF | PDF

11. Wymagania techniczne i formalne zgłaszanych fotografii:

• plik cyfrowy JPG bez widocznej kompresji o rozdzielczości 1920 px dłuższy bok (panoramy 3000 px);

• nazwane według schematu: imię_nazwisko tytuł_numer_porządkowy. Numer fotografii musi być zgodny z podanym w karcie zgłoszenia;

• fotografie nie mogą zawierać elementów graficznych w postaci napisów, logotypów autorów, dat;

• dopuszcza się stemplowanie paprochów, konwersję do B&W oraz korzystanie z programów graficznych w zakresie obróbki globalnej: regulacji poziomów, krzywych, nasycenia, kontrastu, regulacji temperatury barwowej, rozjaśniania i przyciemniania obrazu, odszumiania, dokładania szumu, ostrzenia;

• dopuszcza się panoramy (P), hdr-y (HDR), wielokrotną ekspozycję (ME). Prace wykonane powyższymi technikami należy oznaczyć odpowiednim symbolem w polu opis w karcie zgłoszenia;

• nie dopuszcza się kadrowania zdjęć, wklejania i wycinania obiektów;

• zgłoszone zdjęcia mogą być nagradzane w innych konkursach;

• fotografie muszą mieć tytuły.

12. Wyniki zostaną opublikowane na stornie internetowej Projektu w dniu 31 grudnia 2013 16 stycznia 2014 r.

13. Organizator może odrzucić fotografie niezgodne z tematyką lub zasadami konkursu, wadliwe technicznie oraz takie, które zawierać będą fotografie wykonane wbrew zasadom przedstawionym w Regulaminie.

14. Fotografie nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora, w składzie:

• Krzysztof Sobiecki

• Piotr Sobieszczyk

• Roman Żurek

Jury przyzna pierwsze, drugie, trzecie miejsce oraz wyróżnienia.

Przy ocenie fotografii Jury będzie się kierować następującymi kryteriami: zgodność tematyczno-merytoryczna, poziom techniczny, walory przyrodnicze, estetyczne i artystyczne.

Jury może poprosić autorów o dostarczenie oryginalnych plików RAW/JPG. Nie dostarczenie oryginalnego pliku w wyznaczonym terminie dyskwalifikuje zgłoszoną fotografię.

Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

15. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonych fotografii i posiada do nich pełne prawa autorskie.

16. Uczestnik oświadcza, że udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęć w zakresie niezbędnej promocji konkursu. Poprzez promocję należy rozumieć:

• publikacje fotografii na stronie Projektu oraz prasie;

• stworzenie z nadesłanych fotografii galerii internetowej;

• wykorzystanie zdjęć w materiałach promocyjnych Projektu;

17. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia uczestnik konkursu zostanie poinformowany mailowo. Organizator prześle nagrodę w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników na adres podany w karcie zgłoszenia.

18. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia uczestnik zobowiązany jest dostarczyć plik w formacie TIFF lub JPG oryginalnej wielkości w terminie do 15 stycznia 2014 r. 30 stycznia 2014 r. na adres e-mail: admin@korekowisloka.pl

19. Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości danych osobowych (imię, nazwisko) osób biorących udział w konkursie w ramach jego promocji. Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883, z późn. zm.).

20. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,

b) nie doręczenie/nie przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,

c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.

21. Zgłoszenia nie spełniające wszystkich wymogów regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

22. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać na stronie internetowej korekowisloka.pl

23. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

24. Ostateczna interpretacja regulaminu pozostaje w gestii Organizatora.

Karta zgłoszenia do konkursu: DOC | RTF | PDF

Regulamin do pobrania: DOC | RTF | PDF