O Projekcie

Metryczka Projektu:

  • Tytuł: „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”
  • Numer: POIS.05.02.00-00-182/09
  • Akronim Projektu: KorEkoWisloka
  • Wykonawca Projektu: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  • Data rozpoczęcia projektu: 03.01.2011
  • Data zakończenia projektu: 31.12.2014
  • Całkowity koszt Projektu: 10 893 955,00 PLN
  • Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 9 259 861,75 PLN

Geneza Projektu:

Projekt „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów” jest odpowiedzią na niezadowalający stan korytarza rzecznego Wisłoki.

Rzeka Wisłoka wraz z głównymi dopływami Ropą i Jasiołką jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym i regionalnym oraz może zapewniać łączność ostoi Natura 2000 pomiędzy regionami alpejskim i kontynentalnym. Istniejące obecnie antropogeniczne bariery ekologiczne ograniczają sprawność korytarza, szczególnie w odniesieniu do zagrożonych gatunków ryb potadromicznych (jednośrodowiskowych) oraz o wysokich wymaganiach przestrzennych (szczególnie dwuśrodowiskowych).

Głównym celem Projektu jest przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów. W ramach podjętych prac planowane jest udrożnienie dwóch barier migracyjnych dla organizmów wodnych w korycie rzeki Wisłoki w miejscowości Jasło, opracowanie projektów udrażniania pozostałych barier migracyjnych dla organizmów wodnych w rzece Wisłoce i jej głównych dopływach: Jasiołce i Ropie, a także częściowe odtworzenie żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do miejscowości Pustków.  Ponad to w Projekcie zaplanowano przeprowadzenie zarybień rybami dwuśrodowiskowymi: łososiem i certą.

Te komplementarne działania pozwolą, w ocenie autorów Projektu, na odtworzenie historycznych szlaków migracji ryb dwuśrodowiskowych i zagrożonych ryb jednośrodowiskowych w korycie Wisłoki, przyczynią się do poprawy struktury siedlisk dla ryb poniżej jazu w Mokrzcu oraz umożliwią odtworzenie łączności populacji ryb dwuśrodowiskowych: łososia i certy.