Cel, zakres, zakładane efekty

W Projekcie zaplanowano kompleksowe działania projektowo – inwestycyjne (modernizacja stopni) oraz renaturyzacyjne, poprawiające jakość siedlisk dla ryb i wspierające zagrożone populacje ryb dwuśrodowiskowych.

Ich celem jest:

 1. Odtworzenie historycznych szlaków migracji ryb dwuśrodowiskowych i zagrożonych ryb potadromicznych w korycie Wisłoki.
 2. Poprawa struktury siedlisk dla ryb poniżej jazu w Mokrzcu.
 3. Odtworzenie łączności populacji ryb dwuśrodowiskowych: jesiotra, łososia, certy.

Główne działania podjęte w Projekcie to:

 1. Udrożnienie dwóch barier migracyjnych dla organizmów wodnych w korycie rzeki Wisłoki w m. Jasło,
 2. Opracowanie projektów udrażniania pozostałych barier migracyjnych dla organizmów wodnych w rzece Wisłoce i jej głównych dopływach: Jasiołce i Ropie,
 3. Częściowe odtworzenie żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do m. Pustków,
 4. Przeprowadzenie zarybień rybami dwuśrodowiskowymi: łososiem i certą.

Zadania:

 1. Przygotowanie dokumentacji dla udrożnienia dwóch barier migracyjnych dla organizmów wodnych w korycie rzeki Wisłoki w m.Jasło
 2. Opracowanie projektów udrożnienia pozostałych barier migracyjnych dla organizmów wodnych w rzece Wisłoce, Ropie i Jasiołce
 3. Przygotowanie dokumentacji dla częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu
  w Mokrzcu do m. Pustków
 4. Wsparcie genetyczne dla gatunków ryb dwuśrodowiskowych
 5. Udrożnienie dwóch barier migracyjnych dla organizmów wodnych w korycie rzeki Wisłoki w m.Jasło
 6. Częściowe odtworzenie żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do m. Pustków
 7. Przeprowadzenie zarybień rybami dwuśrodowiskowymi: łososiem i certą.
 8. Nadzór merytoryczny nad projektem
 9. Monitoring efektów prac udrożnieniowych oraz ocena migracji ryb
 10. Monitoring i ocena hydromorfologicznego stanu rzeki oraz ichtiofauny i makrobezkręgowców w reprezentatywnych przekrojach rzeki
  na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do m. Pustków
 11. Monitoring efektów zarybień i ewentualne zabiegi korygujące
 12. Promocja i informacja o projekcie – działania informacyjne
 13. Promocja i informacja o projekcie – działania promocyjne
 14. Zarządzanie projektem

Spodziewanym efektem planowanych działań będzie wzrost powierzchni tarlisk oraz miejsc odchowu stadiów młodocianych dla ryb dwuśrodowiskowych i jednośrodowiskowych oraz poprawa stanu ekologicznego wód. Podjęcie tych działań poprawi efektywność gospodarki rybackiej, co przyczyni się do rozwoju rekreacji związanej z wodą, w tym rekreacji (turystyki) kwalifikowanej, czyli przyrodniczej oraz wędkarskiej. Rzeka Wisłoka wraz z głównymi dopływami Ropą i Jasiołką jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym i regionalnym oraz może zapewniać łączność ostoi Natura 2000 pomiędzy regionami alpejskim i kontynentalnym. Istniejące obecnie antropogeniczne bariery ekologiczne ograniczają sprawność korytarza, szczególnie w odniesieniu do zagrożonych gatunków ryb potadromicznych oraz o wysokich wymaganiach przestrzennych (szczególnie dwuśrodowiskowych). Łączny efekt planowanych zadań pozwoli osiągnąć cel strategiczny: drożność korytarza ekologicznego całej doliny rzecznej.

Mapa prezentująca lokalizację zaplanowanych działańotwórz