Lokalizacja

Wisłoka prawobrzeżny dopływ Wisły i jej zlewnia położone są w centralnej części polskich Karpat i w podziale fizycznogeograficznym J. Kondrackiego (1994*) należą do prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim oraz trzech makroregionów: Beskidów Środkowych, Pogórzy Środkowobeskidzkich i Kotliny Sandomierskiej. Całkowita długość koryta Wisłoki wynosi 163, 6 km, a powierzchnia zlewni 4110 km², co stanowi 8,2% obszaru dorzecza górnej Wisły.

Dolina Wisłoki stanowi korytarz ekologiczny łączący obszary węzłowe (tj. Ostoję Magurską, Ostoję Jaśliska) o znaczeniu krajowym z korytarzem ekologicznym o znaczeniu międzynarodowym „Dolina Rzeki Wisły” (Liro, 1995) oraz może zapewniać łączność obszarów NATURA pomiędzy obszarami alpejskim i kontynentalnym (Wisłoka z Dopływami, Dolna Wisłoka z Dopływami). Przez obszar zlewni Wisłoki przebiega bowiem jeden z najważniejszych korytarzy ekologicznych w Polsce (tzw. Korytarz Karpacki) zaliczany do tzw. głównych korytarzy w ogólnopolskiej sieci korytarzy migracyjnych dla zwierząt, którego rolą jest zapewnienie łączności siedlisk w skali całego kraju (Perzanowska i in., 2005).

Mapa prezentująca lokalizację zaplanowanych działań – otwórz

Przypisy:

Kondracki J., 1994, Geografia Polski, PWN, Warszawa. 

Liro A. (red.), 1995, Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET – Polska, Fundacja IUCN Poland, Warszawa 139 pp. 

Perzanowska J., Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G., Król W., Tworek S., Kotonska B., Okarma H., 2005, Korytarze ekologiczne w Małopolsce. Instytut Nauk o Środowisku UJ, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.