Słownik

Ichtiofauna – zespół ryb zamieszkujących dane środowisko np. rzekę lub jezioro.

Efekt ekologiczny – ogół pozytywnych zmian jakie pojawiają się w środowisku przyrodniczym wskutek realizacji różnorodnych działań przewidzianych w Projekcie

Korytarz ekologiczny – system siedlisk przyrodniczych roślin i zwierząt pomiędzy którymi mimo istnienia pewnych barier antropogenicznych dochodzi do bezpiecznej migracji organizmów.

Naturalny reżim hydrologiczny – charakterystyczny przebieg stanów wód w którym cyklicznie dochodzi do zalewania przyrzecznych terenów zalewowych. Jest to jeden z warunków istnienia lasów łęgowych.

Reintrodukcja – ponowne zasiedlenie obszaru gatunkami rodzimymi, które aktualnie na nim nie występują.

Renaturyzacja – proces przywrócenia środowisku stanu jak najbliżej zbliżonego do naturalnego, przed wprowadzeniem do niego zmian.

Restytucja – poprawa stanu gatunku lub populacji zagrożonej wyginięciem. Polega na otoczeniu ich opieką
i wzmacnianiu lokalnej populacji poprzez hodowlę i reintrodukcję.

Ryby dwuśrodowiskowe – ryby które przemieszczają się w trakcie życia z wód słodkich do słonych lub na odwrót w celu odbycia tarła np. łosoś.

Zabudowa hydrotechniczna – antropogeniczna zabudowa rzek np. progi przeciwrumowiskowe, zapory wodne, narzuty kamienno-siatkowe.

Zlewnia – obszar w którego wszystkie wody spływają do jednej rzeki.