24 Sty 2014

Zadanie: „Częściowe odtworzenie żwirowych siedlisk …” postępy prac

Autor Admin

Realizację prac terenowych zaplanowanych i zrealizowanych w 2013 r. w ramach zadania „Częściowe odtworzenie żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do m. Pustków” poprzedziły drobiazgowe analizy, których finalnym efektem było opracowanie w 2012 r. koncepcji działań w korycie Wisłoki. 

W celu realizacji koncepcji w 2012 r. wykonano:

 • zebranie dostępnych danych: mapy, ortofotomapy, numeryczny model terenu,
 • pomiary terenowe, które obejmowały: wybór odcinków referencyjnych, pomiary profilu podłużnego odcinka rzeki Wisłoka o długości ponad 30 km, wykonanie przekrojów poprzecznych, pomiar przepływu wody, rozkładów prędkości i napełnienia, pomiary składu granulometrycznego rumowiska
 • inwentaryzację roślinności,
 • ocenę stanu rzeki w zakresie hydromorfologii,
 • inwentaryzację ichtiofauny na odcinku Wisłoki objętym pomiarami,
 • zbiór prób makrozoobentosu,
 • obliczenia hydrologiczne,
 • wyznaczono istniejące siedliska,
 • model dwuwymiarowy wybranych odcinków rzeki Wisłoka, kalibrację wykonanych modeli,
 • symulacje rzeczywistych warunków przepływu wody bez głazów,
 • wariantową symulacje rzeczywistych warunków przepływu wody z różnymi rodzajami struktur ułożenia głazów,
 • ocenę struktury siedlisk i tarlisk przyjętych wariantów ułożenia głazów,
 • przyjęcie wniosków wynikających z wyboru poszczególnych struktur ułożenia głazów udokumentowanych przeprowadzonym modelowaniem numerycznym zmian warunków siedliskowych i tarliskowych,
 • opracowanie map przestrzennego rozkładu siedlisk na wybranych odcinkach,
 • opracowanie map przestrzennego rozkładu tarlisk na wybranych odcinkach,
 • określenie wielkości głazów wynikających z warunków stabilności pojedynczych ziaren,
 • określenie wielkości rumowiska wynikającej z warunków stabilności dna,
 • określenie wymagań odnośnie ilości wymaganych materiałów do realizacji koncepcji,
 • obliczenie intensywności transportu rumowiska wleczonego i warunków obrukowania dna z wykorzystaniem modelu dwuwymiarowego i autorskiego programu,
 • sprawdzenie warunków dla kontrolowanej erozji bocznej brzegów,
 • określenie wpływu wprowadzonych zmian w morfologii koryta na bezpieczeństwo powodziowe,
 • opracowanie map deponowania żwiru i głazów.

Następnie, po przeprowadzeniu całego procesu administracyjnego związanego z rozpoczęciem robót budowlanych i wyłonieniu ich wykonawcy, wiosną 2013 r. ruszyły prace budowlane, które zakończą się na wszystkich 10-ciu stanowiskach zlokalizowanych w korycie Wisłoki pomiędzy jazem w Mokrzcu a msc. Pustków w połowie br.

Jak to wyglądało na stanowisku nr 3 …

siedliska_stanowisko3_lokalizacja

Fragment Koncepcji, Kraków, marzec 2012r.

siedliska_stanowisko3_przekroje_poprzeczne

Fragment Koncepcji, Kraków, marzec 2012 r.

 

Fragment Koncepcji, Kraków, marzec 2012 r.

Fragment Koncepcji, Kraków, marzec 2012 r.

Fragment Koncepcji, Kraków, marzec 2012 r.

Fragment Koncepcji, Kraków, marzec 2012 r.

Grupowe ułożenie głazów i ich oddziaływanie w korycie, fragment Koncepcji, Kraków, marzec 2012 r.

Grupowe ułożenie głazów i ich oddziaływanie w korycie, fragment Koncepcji, Kraków, marzec 2012 r.

szereg licznych analiz po których powstała

Rys. 325. Mapa rozmieszczenia miejsc dozowania żwiru i ułożenia głazów na odcinku 03 rzeki Wisłoka. (fragment Koncepcji, Kraków, marzec 2012 r.)

Rys. 325. Mapa rozmieszczenia miejsc dozowania żwiru i ułożenia głazów na odcinku 03 rzeki Wisłoka. (fragment Koncepcji, Kraków, marzec 2012 r.)

Montaż głazów, sierpień 2013 r.

Montaż głazów, sierpień 2013 r.

Montaż głazów na stanowisku nr 3, sierpień 2013 r.

Montaż głazów na stanowisku nr 3, sierpień 2013 r.

9.11.2013 r., stanowisko nr 3, Lipiny, Wisłoka 68+084 - 68+381 km

9.11.2013 r., stanowisko nr 3, Lipiny, Wisłoka 68+084 – 68+381 km

16.12.2013 r., stanowisko nr 3, Lipiny, Wisłoka 68+084 - 68+381 km

16.12.2013 r., stanowisko nr 3, Lipiny, Wisłoka 68+084 – 68+381 km

16.12.2013 r., stanowisko nr 3, Lipiny, Wisłoka 68+084 - 68+381 km

16.12.2013 r., stanowisko nr 3, Lipiny, Wisłoka 68+084 – 68+381 km

Dalsze postępy realizacji – zobacz zdjęcia.

Subscribe to Komentarze

One Response to “Zadanie: „Częściowe odtworzenie żwirowych siedlisk …” postępy prac”

 1. […] odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do miejscowości Pustków. Przedstawiono metodykę postępowania, od koncepcji przestrzennej i prac modelowych, po wykonanie robót, które polegały na karmieniu rzeki żwirem, czy tworzeniu warunków do […]