30 marzec 2013

Podpisano kolejne umowy na realizację zadań w ramach Projektu

Autor Admin

W trakcie pierwszego kwartału 2013 r. przeprowadziliśmy kilka postępowań przetargowych zakończonych podpisaniem umów na realizację kolejnych zadań w ramach Projektu. I tak, w styczniu br. zawarta została umowa pt. „Częściowe odtworzenie żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do m. Pustków – zaprojektuj i wybuduj”. Za jej wykonanie odpowiada konsorcjum utworzone przez Firmę Budownictwa i Usług Melioracji Wodnych WODNIK (lider) oraz Wod-Bud Sp.j. i Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe ALGEBAR (partnerzy). Zakładany czas realizacji to 30.09.2014 r.

W marcu br. podpisano umowę z firmą WTU Sp. z o.o. na „Opracowanie projektów udrożnienia pozostałych barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce, Ropie i Jasiołce.” z czasem realizacji do 31.05.2014 r.

Kolejna umowa, z dnia 12.03.br. dotyczy zadania „Udrożnienie 2 barier migracyjnych dla organizmów wodnych w korycie Wisłoki w m. Jasło”. Tym samym przystępujemy do głównego zadania inwestycyjnego w Projekcie! Wykonawcy – Przedsiębiorstwo Wod-Kan-Mel Roman Sułkowski (lider) i Zakład Melioracyjno-Budowlany „WiR” sp.j. (partner) zakończą prace w dniu 5.12.br. „Nadzór autorski w ramach udrożnienia 2 barier migracyjnych dla organizmów wodnych w korycie Wisłoki w m. Jasło” pełnić natomiast będzie firma G.P. Inwestim Sp. z o. o.