2 grudzień 2014

Podsumowanie spotkań informacyjnych, 20-21.XI.2014 r.

Autor Admin

W dniach 20-21 listopada br. w Dębicy i Jaśle odbyły się spotkania informacyjne dla społeczności lokalnych, w trakcie których zaprezentowane zostały wyniki dotychczas zrealizowanych zadań w ramach projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”. W obu kameralnych spotkaniach uczestniczyło łącznie ponad 60 osób.

W trakcie prezentacji przedstawiono m.in. wypracowane w ramach Projektu gotowe rozwiązania techniczne dla przebudowy wciąż istniejących głównych barier migracyjnych dla ryb. Udrożnienie ww. barier zaplanowano po zakończeniu Projektu, w oparciu o środki których pozyskanie chcielibyśmy by nastąpiło w nowym okresie finansowym 2014-2020.  Omówiono również wyniki prac w zakresie częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do miejscowości Pustków. Przedstawiono metodykę postępowania, od koncepcji przestrzennej i prac modelowych, po wykonanie robót, które polegały na karmieniu rzeki żwirem, czy tworzeniu warunków do poprawy różnorodności siedlisk żwirodennych. Duże zainteresowanie przybyłych gości wzbudziły informacje o przebudowanych dwóch barierach migracyjnych w miejscowości Jasło, jak również pracach związanych z monitoringiem ryb. Osobnym tematem szeroko podjętym w trakcie obu spotkań, były zagadnienia związane z oceną możliwości przeprowadzania zarybień Wisłoki i jej dopływów narybkiem certy i łososia. Szczegółowo omówiono metodologię przeprowadzonych działań w tym temacie, jak również uzyskane wyniki. W osobnej prezentacji ukazano szerszy kontekst Projektu, w nawiązaniu do zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej.

W dyskusjach, które odbywały się po poszczególnych prezentacjach oraz w trakcie kameralnych przerw podkreślano nowatorski charakter zrealizowanych w projekcie działań. Liczne pytania dotyczyły kontynuacji zaczętych prac, czy też ich synergii z bliźniaczym i zakończony już projektem w dolinie Białej Tarnowskiej.